סגל

לוקה צרניץ'

פרופ' לוקה צרניץ'

ראש החוג וראש המדור לבלשנות גנרטיבית
יועץ מוסמך למדור הגנרטיבי
02-5882179
luka.crnic@mail.huji.ac.il
מתחם אוסטרליה, חדר 226

קרא עוד
לוקה צרניץ' קיבל תואר דוקטור מ MIT בשנת 2011. תחומי המחקר העיקריים שלו נוגעים לתחביר, סמנטיקה והממשק בין השניים.
מענקי המחקר הפעילים שלו הם:

ISF 1926/14 Polarity items across languages

GIF I-2353-110.4/2014 Alternative-sensitive computations in natural language: focus-sensitive particles and embedded exhaustification 

קראו פחות
נורה בונה

פרופ' נורה בונה

המדור לבלשנות גנרטיבית
02-5883981
nora.boneh@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 233

 

 

 

קרא עוד

בעלת דוקטורט מאוניברסיטת פריז 8, סן-דניס, הצטרפה לסגל החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בשנת 2007.

במחקר שלה היא בוחנת את המימושים הבלשניים של קטגוריות קונספטואליות כגון טמפורליות, שייכות, גרימה; במסגרת החקירה הזאת, תשומת לב מיוחדת ניתנת לחקר מבנים פועליים מורכבים, בעיקר מזווית תחבירית סינכרונית, אך גם באמצעות מחקר היסטורי. היא עובדת בעיקר על חקר ביטויי הרגליות בשפה, על התכונות האספקטואליות של מערכות הזמנים בעברית החדשה והעברית המקראית והיציבות שלהן לאורך זמן, על מימוש ארגומנטים והתחביר של משפטים כפולי מושא, הכוללים דטיבים מוצרכים ובלתי מוצרכים, ועל מבנים המביעים סיבתיות. 

 

קראו פחות
איתן גרוסמן

פרופ' איתן גרוסמן

המדור לבלשנות פונקציונלית
יועץ בוגר למדור הפונקציונלי
025880161
eitan.grossman@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 231

קרא עוד

 

 

מחקרו של איתן גרוסמן עוסק בשאלות "מדוע שפות הן כפי שהן, וכיצד הן נעשות כפי שהן?" הוא מתעניין בגישות אמפיריות לניסיונות להסביר שונות לשונית. כיום רוב מחקרו מתנהל במסגרת הקרויה Distributional Typology, אשר שואלת "מה איפה למה (מתי)?". פרויקטים שמתנהלים עכשיו כוללים 

  • הסקר העולמי של הגאים שאולים (SEGBO), שחוקר את הטיפולוגיה של מקטעים פונולוגים שאולים ומהווה בסיס לבחינת ההנחה ששפות לא השתנו באופן מהותי במהלך ההיסטוריה האנושית
  • מאגר נתונים של מערכות פונולוגיות של שפות עתיקות ומשוחזרות (BDPROTO)
  • הטיפולוגיה האזורית של שינוי הגאי
  • הטיפולוגיה של שינויים בעקבות מגע במספר תחומים, לרבות מילות יחס וצייני יחסה, דפוסי ערכיות וטרנזיטיביות, ואלטרנציות פעליות.

עובד על מצרית עתיקה-קופטית, נואר, ספרדית, מיננגקבאו, ועברית חדשה. ב-2019 התחיל גם פרויקט צנוע לתיעוד ג'והורי, שפה איראנית במדוברת בפי יהודים מאזור הקווקז.        

באוניברסיטה העברית, הוא משמש כראש החוג לבלשנות ושימש בעבר כראש המדור הפונקציונלי. הוא חבר במרכז לחקר השפה, הלוגיקה והקוגניציה, והקים ב-2016 את ה-Dynamics of Language Lab. תלמידי מחקר בהנחייתו (לרוב עם חוקרים נוספים) עובדים על קצ'וואה, גרמנית, יידיש, ניתוח חישובי של שינוי סמנטי, עיבודן של יחידות הנגנה, שפות טיבטו-בורמזיות, ומחקרים ניסויים של הטיות קוגניטיביות שעשויות להיות מעורבות בתפוצות טיפולוגיות.

 

 

קראו פחות
witzlack-makarevich

ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

המדור לבלשנות פונקציונלית
יועצת תואר מוסמך (מדור פונקציונלי)
02-5883981
witzlack@googlemail.com
מתחם אוסטרליה, חדר 209
קרא עוד
המחקר שלי עוסק בתיעוד, בתיאור ובהסבר המגוון הלשוני. אני מתעניינת בשונות לשונית בשפות העולם ובגישות להסבר השונות הזאת. התופעות שאני חוקרת שייכות בראש ובראשונה לתחום המורפו-תחביר וכוללות יחסים דקדוקיים, מבנה המסר וקישור פסוקיות. בנוסף, לקחתי חלק במשך השנים בפרויקטים בפונטיקה, בניתוח השיח ובפסיכובלשנות. המחקר שלי משלב מחקרים טיפולוגיים בקנה מידה רחב הסוקרים מאות שפות, לצד מחקרים על תופעות מעניינות במשפחות שפות מסוימות (מיקרו-טיפולוגיה). כמו-כן, אני עורכת מחקרי עומק על שפות בודדות. נוסף על כך, אני עוסקת בתיעוד ובתיאור שפות ועורכת מחקרי שטח חוזרים לצורך איסוף נתונים ראשוניים בשפות Khoekhoe ו-Nǁng, השייכות למשפחת השפות קויסאן ומדוברות בדרום אפריקה. נכון להיום, אני עובדת על שפת הבנטו Ruuli המדוברת באוגנדה, שטרם תוארה במחקר.
קראו פחות
ערן כהן

פרופ' ערן כהן

המדור לבלשנות פונקציונלית
02-5883834
cohen.eran@mail.huji.ac.il
בניין מדעי הרוח, חדר 6612

קרא עוד

עבודתי היא בעיקר תֵיאוּרית ומשווה, ומכסה צורות לשון ורגיסטרים שונים של כמה לשונות—אכדית, ארמית חדשה ועברית מקראית וחדשה כמו גם אספקטים שונים בבלשנות המשווה של הלשונות השמיותהתחומים שבהם אני עוסק הם תחביר ומקרו־תחביר, הכולל גם נושאים כמבנה המסר, ניתוח פונקציונלי של מערכות פועל (זמן, אספקט, מודאליות, כמו גם תפקידי הצורות השונות בנרטיב), מבנה הנרטיב, מבני תנאי, פסוקיות רלטיביות, ועוד. תמיד באים לביטוי היחסים בין הקונטקסט התחבירי, הפרגמטי והדיסקורסיבי מחד, ובין תפקיד הצורה עצמה (בין אם פשוטה או מורכבת) מאידך. כרגע אני עוסק בפרויקט שנושאו תיאור התחביר של הדיאלקט האכדי של הבבלית העתיקה, שזכה למימון בקרן הלאומית למדעים ובכמה נושאים נוספים—מילות השאלה בשמית, התגלגלותן של מיליות המביעות מודאליות אפיסטמית בפרספקטיבה משווה, מבני גניטיב בשמית, ומבני התנאי בלשונות השמיות.

קראו פחות
michal mar

ד"ר מיכל מרמורשטיין

המדור לבלשנות פונקציונלית
02-5883861
michal.marmorstein@mail.huji.ac.il
בניין מדעי הרוח, חדר 6701

קרא עוד
המחקר שלי מתמקד בשאלה כיצד הלשון נמצאת בשימוש בהקשרים שונים של שיח וכיצד שימושים אלה מעצבים את מבנה הלשון. אני חוקרת לשונות שמיות, בפרט ערבית קלסית, ערבית מצרית, ערבית פלסטינית, עברית חדשה וארמית חדשה. בין הנושאים שהתמקדתי בהם: שימושי הזמנים בסביבות שיח שונות, קישור פסוקיות, מבעים גנריים, פרזנטטיבים, מבנים אקספרסיביים, מבנה הנרטיב, סמני שיח, ניתוח ז׳אנר דיגיטלי, שיח דבור וכתוב ומגע בין לשונות (ערבית ועברית). המחקר הנוכחי שלי, במימון הקרן הלאומית למדעים, מתמקד בסמני שיח בערבית מצרית דבורה וכתובה. בנוסף, אני חברה בפרויקט מחקר בינלאומי בנושא מיליות רספונסיביות בשיחה. תחום נוסף שאני חוקרת הוא פרקטיקות מתהוות בשיח דיגיטלי אינטראקטיבי (למשל בווטסאפ).

קראו פחות
עינת רובינשטיין

ד"ר עינת רובינשטיין

המדור לבלשנות גנרטיבית
02-5883122
aynat.rubinstein@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 234

קרא עוד
עינת רובינשטיין חוקרת נושאים בסמנטיקה של שפה טבעית ובממשקים בין הסמנטיקה לבין פרגמטיקה ותחביר.
היא מתעניינת במנגנונים הלשוניים שמקנים לנו את היכולת האנושית הייחודית לספר לא רק על ה״כאן ועכשיו״ אלא גם לתאר מחשבות לגבי העבר, העתיד, מה שאפשרי ומה שהכרחי, ומה שיכול היה לקרות אך לא התממש. בעבודתה היא מסתמכת על שיטות מחקר אמפיריות הכוללות כריית נתונים ממאגרים טקסטואליים גדולים (בלשנות קורפוס), עיבוד שפה טבעית (אלגוריתמים חישוביים) וניסויים פסיכובלשניים. לאחרונה היא עוסקת במחקר מבוסס קורפוס של התגבשות העברית החדשה בתחילת המאה ה-20.

קראו פחות
מלכה רפפורט חובב

פרופ' מלכה רפפורט חובב

המדור לבלשנות גנרטיבית
יועצת תואר בוגר (מדור גנרטיבי)
02-5883982
malkahovav@gmail.com
מתחם אוסטרליה, חדר 207

קרא עוד
מלכה רפפורט חובב סיימה דוקטורט ב MIT בשנת 1984 על פונולוגיה ומורפולוגיה של עברית טבריאנית. היא נטלה חלק ב Lexicon Project של המרכז למדעי הקוגניציה ב MIT בין השנים 1984-1987.
בין השנים 1984-1999 לימדה בלשנות בחוג לאנגלית באוניברסיטת בר אילן. ב 1999 עברה לאוניברסיטה העברית. מלכה רפפורט חובב היא ממייסדי המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה. בעבודתה היא מתמקדת בסמנטיקה לקסיקלית ובממשקים עם מורפו-תחביר וקטגוריות קונספטואליות. מאמריה עוסקים בנומינליזציות, adjectival passives, אספקט לקסיקלי, אלטרנציות של דיאתיזה, כגון האלטרנציה הקוזאטיבית והאלטרנציה הדטיבית ובקטגוריות קונספטואליות כגון אופן ותוצאה. היא כתבה יחד עם בת' לוין את הספרים Unaccusativity (MIT Press, 1995) ו Argument Realizatin (CUP 2005), וערכה יחד עם עידית דורון ואייבי סישל את הכרך Syntax, Lexical Semantics and Event Structure (OUP 2010).

קראו פחות