תואר בוגר

תכנית הלימודים לבוגר בחוג מציעה לתלמידים התמחות באחד משני המדורים:

  • בלשנות פונקציונלית
  • בלשנות גנרטיבית

לשני המדורים משותפים קורסי ליבה מבואיים ומבחר קורסי בחירה.

המדור לבלשנות פונקציונלית

מטרת הלימודים במדור היא הכרת המסגרת התיאורטית והמתודולוגית של הבלשנות הפונקציונלית, המתמקדת בחקר הלשון הטבעית האנושית כמערכת תקשורתית המתעצבת ומשתנה בהתאם לאופני השימוש בה. תכנית הלימודים כוללת לימוד מעמיק של מגוון שפות ושל תיאוריות ושיטות כלליות המתמקדות בהיבט המבני, ההשוואתי, ההיסטורי, השיחי והאינטראקטיבי בחקר הלשון. התוכנית מונה את התחומים הבאים:

בלשנות סינכרונית: חקר מבנה השפה ברמות ניתוח שונות

בלשנות השוואתית: חקר התכונות המשותפות לשפות ומיונן למשפחות

בלשנות טיפולוגית: חקר גבולות השונות הלשונית

בלשנות היסטורית: חקר השתנות שפות במרוצת הזמן

בלשנות חברתית: חקר הקשר בין השימוש בלשון למבנה החברתי של קהילת הדוברים   

בלשנות אינטראקטיבית: חקר השימוש בלשון בהקשרים שונים של שיח  

 

המדור לבלשנות הגנרטיבית

חקר שפה במדור לבלשנות גנרטיבית מבוסס על ההנחה שהיכולת של בני אנוש ליצור ולהבין שפה מקורה בקיומם של ייצוגים מנטאליים שלהם תכונות מבניות, ועל כך שניתן לעמוד על טיבם של אותם ייצוגים בנפרד מחקר שפה כמערכת תקשורת וכמאפשרת הבניית זהות חברתית.

תכנית הלימודים במדור מקנה לתלמידות ולתלמידים מיומנויות ברמות הניתוח של השפה (צלילים, מילים, משפטים ומשמעות) ורותמת את כלי הניתוח הללו לחשיבה על שאלות מרכזיות בבלשנות עכשווית:

-        מה טיבם של הייצוגים המנטאליים המצויים בבסיס היכולת שלנו להפיק ולהבין שפה?

-        באילו אופנים שפות נבדלות אלה מאלה?

-        אילו מאפיינים לשוניים כפופים לשינוי לשוני ואיך שפות משתנות?

-        מה אוניברסלי בשפות אנושיות?

-        מה מקומו של הכושר הלשוני שלנו בין הכושרים הקוגניטיביים האחרים שלנו כבני אנוש?

תלמידות ותלמידי המדור לומדים לנסח השערות לגבי תופעות לשוניות מגוונות ולבחון אותן בשפות שונות לבחירתם. שיטות העבודה מבוססות על מתודולוגיה מסורתית של ניתוח ואיסוף נתונים לשוניים, כולל עבודת קורפוס, על הכרת שיטות עבודה בבלשנות משווה והיסטורית, וגם על ידע וכלים מתחומי ידע קרובים כמו פילוסופיה, פסיכולוגיה ומדעי המחשב.

 

צירופים אפשריים

לימודי החוג משתלבים היטב עם לימודים בחוגים הבאים:

מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, סוציולוגיה, תקשורת. ועם החוגים לשוניים-ספרותיים-תרבותיים במדעי הרוח: לשון עברית, אנגלית, לימודים לטינו-אמריקניים, לימודים רומאניים, לימודים גרמניים, לימודים רוסיים, לימודי אסיה, לימודים קלאסיים, ספרות כללית והשוואתית.

זו אינה רשימה ממצה, כמובן ששילובים מעניינים אחרים אפשריים!

לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי לחצו כאן

כללים ונהלים, תשע"ט (PDF)

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של בלשנות.