פרופ' ערן כהן

ערן כהן
פרופ'
ערן
כהן
המדור לבלשנות פונקציונלית
בניין מדעי הרוח, חדר 6612
02-5883834
cohen.eran@mail.huji.ac.il

עבודתי היא בעיקר תֵיאוּרית ומשווה, ומכסה צורות לשון ורגיסטרים שונים של כמה לשונות—אכדית, ארמית חדשה ועברית מקראית וחדשה כמו גם אספקטים שונים בבלשנות המשווה של הלשונות השמיותהתחומים שבהם אני עוסק הם תחביר ומקרו־תחביר, הכולל גם נושאים כמבנה המסר, ניתוח פונקציונלי של מערכות פועל (זמן, אספקט, מודאליות, כמו גם תפקידי הצורות השונות בנרטיב), מבנה הנרטיב, מבני תנאי, פסוקיות רלטיביות, ועוד. תמיד באים לביטוי היחסים בין הקונטקסט התחבירי, הפרגמטי והדיסקורסיבי מחד, ובין תפקיד הצורה עצמה (בין אם פשוטה או מורכבת) מאידך. כרגע אני עוסק בפרויקט שנושאו תיאור התחביר של הדיאלקט האכדי של הבבלית העתיקה, שזכה למימון בקרן הלאומית למדעים ובכמה נושאים נוספים—מילות השאלה בשמית, התגלגלותן של מיליות המביעות מודאליות אפיסטמית בפרספקטיבה משווה, מבני גניטיב בשמית, ומבני התנאי בלשונות השמיות.