שירה טל

שירה טל
שירה
טל
shira.tal1@mail.huji.ac.il
שירה מתעניינת בהשפעה של אילוצים קוגניטיביים ותקשורתיים על האופן שבו שפות משתנות ומתעצבות. בפרויקט המרכזי שלה בדוקטורט היא מתמקדת בחקר הפונקציונליות של יתירות מורפולוגית בשפות העולם.