עינת קרן

עינת  קרן
עינת
קרן
Kere.einat@mail.huji.ac.il

עינת קרן היא תלמידה לתואר שלישי במגמה לבלשנות גנרטיבית, בהנחיית ד"ר אייבי סישל. היא מתעניינת בכמתים רגישים לשלילה (N-Words, NPIs), הנחות-קדם ואימפליקטורות, וכן בשפות קריאוליות ובקשר ביניהן לבין תהליך החייאת העברית. חברה בקבוצת "התהוות העברית החדשה" במרכז מנדל סכוליון, 2013-2016. עבודת המוסמך שלה זכתה בפרס על עבודה מצטיינת.