בר אבינרי

בר אבינרי
בר
אבינרי
bar.avineri@mail.huji.ac.il

דוקטורנטית בחוג לבלשנות בהנחייתן של ד"ר נורה בונה וד"ר אולגה קגן. מתמקדת בלימודיה בבחינת תופעות בתחום המודוס והמודאליות בעברית החדשה, בכלים תיאורטיים ובתשומת לב למגע לשוני ושינוי לשוני. חברה בפרויקט מבא"ר, שעוסק בהתחדשות מבנים תחביריים בהתהוות העברית החדשה. נושא עבודת המ"א שלה, שנכתבה בהנחייתן של פרופ' עידית דורון וד"ר עינת רובינשטיין, הוא סדירויות מורפו־תחביריות וסמנטיות של פועלי חישה בעברית החדשה.