לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Colloquium - Hilla Polak (Haifa University)

תאריך: 
ג', 14/03/2017 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
LLCC seminar room

הפועל ׳עשה׳ בשיח העברי הדבור: מאידיאופונים ומחוות גוף לדיאלוגים מובנים \ הלה פולק-יצחקי

 

הסתכלות על שיח טבעי דבור מלמדת כי נעשה שימוש במגוון רחב של פעלים המעורבים בהצגת דיאלוגים מובנים )dialogue constructed ,Tannen 1989'( )דיבור ישיר'(, הנפוץ ביותר שבהם )לאחר הפועל 'אמר'( הוא הפועל 'עשה'. בהרצאה זו ייבחן, מתוך גישת הדקדוק המתהווה )Hopper 1987 ,)השימוש שנעשה בפועל זה במבנה המציג דיאלוג מובנה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיחות טבעיות מוקלטות הלקוחות מתוך "קורפוס השיח העברי הדבור של אוניברסיטת חיפה" )משלר ואחרים 2016 ,)בהתאם להנחה לפיה האינטראקציות הטבעיות הבלתי פורמליות הן ביתה הקדמוני של השפה )Schegloff 1996 .)במהלך ההרצאה יוצע מסלול גרמטיזציה )grammaticization ,Hopper 1987 )המשרטט את התפתחותו של הפועל 'עשה' בשיח משימושו כמורה על קולות, צלילים או מחוות גוף, דרך שימושו כמורה על צלילים ומחוות גוף המופקים בו-זמנית, אל הצגת אידיאופונים )דוגמת 'עשה פו', למשל, במשמעות של נשיפה על משקה חם לשם קירורו( והצגת חיקויים, ומשם אל הצגת דיאלוגים מובנים. תהליך מוצע זה של התפתחותו של הפועל 'עשה' בשיח, המדגים תכונות רבות המאפיינות תהליכי גרמטיזציה אחרים בשלל שפות )Traugott and Hopper 2003 ,)מלווה לא רק בשינויים תחביריים, מורפולוגיים, פונולוגיים, פרוזודיים ותפקודיים, אלא אף בהתרחקות מהעולם החוץ- לשוני )Dasher and Traugott 2002 )ובהתמקדות בעולם האינטראקציה ובקשר בין משתתפיה )Maschler .)2009 נמצא כי המבנה, הכולל את הפועל 'עשה' ומציג דיאלוג מובנה, מתפקד בשיח כמבנה משליך ) projecting להצגת בשיח המעבר את המציין( 2008 Hopper and Thompson ,2005 Auer ,2001 Hopper ,construction תור מסומן )המכיל מידע מקומם, משעשע או מפתיע( של אחד מן המשתתפים בדיאלוג המובנה. נעשה שימוש בפועל 'עשה' במבנה זה רק בהקשרים המערבים הצגת אינטראקציות שהדובר מעיד כי אכן התרחשו, בעיקר אינטראקציות שבהן הדובר שמציגן שימש כאחד ממשתתפי השיח. כמו כן, מבנה זה הכולל את הפועל 'עשה' לעיתים מציג פעולה שאינה מילולית או פעולה מילולית המלווה בפעולה בלתי-מילולית, ולעיתים מציג פעולת דיבור המסתירה מידע מהנמען. כמו כן הוא עשוי להציג פעולת דיבור המגלה סמכות ושליטה, ואף מידע מפתיע, הנוגד לציפיות. השימוש בפועל 'עשה' במבנה המציג דיאלוג מובנה מקושר בהרצאה זו לתהליכים החברתיים-התרבותיים המאפיינים את ישראל של תחילת שנות האלפיים, כך מודגם כיצד תפיסת העולם של הדוברים משתקפת בשפתם. תפיסת עולם אינה מקובעת אלא משתנה בהתאם לידע העולם, לשינויים החלים בו ולתמורות החברתיות והתרבותיות המאפיינות אותו, וכך אף השפה אינה מקובעת אלא משתנה בהתאם